Nieruchomości

Czym jest umowa cywilnoprawna?

Czym jest umowa cywilnoprawna?

Umowa cywilno prawna dochodzi do skutku poprzez złożenie przynajmniej dwóch lub więcej oświadczeń woli, które są ze sobą zgodne. Ze złożonych oświadczeń wynikają obowiązki dla każdej ze stron i na tej podstawie kształtuje się stosunek prawny. Strony mają swobodę kształtowania treści stosunków prawnych i mówi o tym art. 353 kodeksu cywilnego.

Jak wygląda umowa cywilnoprawna?

Ustawowe typy umów nie ograniczają stron, a więc dozwolone jest zawieranie umów, które nie są wskazane bezpośrednio w przepisach. Istnieją jednak pewne ograniczenia. Treść umowy nie może sprzeciwiać się naturze stosunku, zasadom współżycia społecznego oraz ustawie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że chodzi tu zarówno o treść umowy, jak i jej formę. Czasami przepisy bezpośrednio określają wymaganą formę, a w przypadku jej niezachowania powstają pewne negatywne skutki. Dla przykładu sprzedaż nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Dlatego zawsze trzeba zwracać uwagę na cel umowy oraz zagrożenia. Nie należy odczytywać treści umowy jedynie w oparciu o literalne brzmienie, ponieważ trzeba na pierwszym miejscu stawiać zamiary stron. Żeby umowa była skuteczna muszą się znaleźć w niej pewne elementy. Przy umowie sprzedaży trzeba oznaczyć w umowie przedmiot sprzedaży, strony umowy oraz cenę.

Umowa cywilnoprawna

Forma umowy cywilnoprawnej może być dowolna, dlatego można ją zawrzeć zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Umowę cywilnoprawną można też zawrzeć na potrzeby pracy lub wykonania konkretnego zadania. W takiej sytuacji umowy cywilnoprawne to również umowa zlecenia oraz umowa o dzieło. W odróżnieniu od umowy o pracę nie istnieje tu stosunek podporządkowania. Oznacza to, że zadania można wykonać w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. Zleceniodawca nie ma prawa wystawienia nakazu pracy w ściśle określonym miejscu. Jeżeli obie strony osiągną porozumienie i złożą zgodne oświadczenia woli to umowa cywilnoprawna zaczyna obowiązywać. Zasada swobody umów pozwala stronom dowolnie ukształtować treść umowy. Umowa nie może naruszać jednak ustalonych i uznanych norm prawa. Niektóre czynności, takie jak sprzedaż nieruchomości wymagają podpisania aktu notarialnego. Umowa pożyczki również jest umową cywilnoprawną i nakazuje pożyczkobiorcy zwrot pożyczki w określonym czasie. Według kodeksu cywilnego umową cywilnoprawną można zawrzeć w trybie: oferty, przetargu lub aukcji oraz negocjacji. W trybie ofertowym jedna strona składa propozycję określonych postanowień drugiej stronie. Tryb aukcji polega na tym, że uczestnicy przedstawiają swoje oferty i umowa jest podpisywana ze stroną, która złożyła najlepszą ofertę.

Udostępnij